Badanie instalacji odgromowej

przegląd instalacji odgromowej

Aby instalacja odgromowa spełniała swoją funkcję i zapewniała bezpieczeństwo użytkownikom danego obiektu, niezbędne są fachowy projekt, profesjonalny montaż, ale również regularne przeglądy i kontrola stanu technicznego instalacji. W zakresie usług naszej firmy mieszczą się również badania instalacji odgromowej, wykonujemy między innymi pomiary rezystancji uziemień.

Przegląd instalacji odgromowej ‒ jak często powinien być przeprowadzany?

Badania instalacji odgromowej to zespół czynności, których celem jest weryfikacja stanu technicznego instalacji odgromowej oraz zgodności z wymogami norm i dokumentacją techniczną. Przeglądy i pomiary i odgromówki powinny być regularnie przeprowadzane przez elektryków, którzy mają uprawnienia do kontroli eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych. Przegląd instalacji odgromowej nie może zostać wykonany pobieżnie – każdy element powinien zostać dokładnie sprawdzony, a wszelkie wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania odgromówki powinny zostać odnotowane i naprawione.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, a konkretnie z art.62 pkt.1 właściciele i zarządcy budynków (wyjątek stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne) mają obowiązek przeprowadzania kontroli raz na 5 lat. Kontrola powinna obejmować badanie instalacji odgromowej w zakresie poziomu rezystancji uziomu i pomiarów ciągłości przewodów.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZĄ FIRMĄ

Badania instalacji odgromowej

Dokładne badanie pozwala stwierdzić czy w trakcie eksploatacji stan instalacji nie uległ pogorszeniu i czy nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników danego obiektu.

Przegląd instalacji odgromowej obejmuje takie prace, jak:

  • sprawdzenie stanu urządzenia piorunochronnego
  • szczegółowa kontrola komponentów instalacji, między innymi łączeń i przewodów
  • pomiar rezystancji uziomu
  • pomiary ciągłości obwodów odgromowych
  • sporządzenie dokumentacji
  • kontrola stanu urządzeń, które ograniczają przepięcia w instalacji elektrycznej oraz w systemach przesyłu sygnałów.

Wyniki przeprowadzonej kontroli powinny być wpisane do książki obiektu budowlanego, do książki należy również dołączyć protokół kontroli. Książka powinna być prowadzona w sposób określony rozporządzeniem w sprawie książki obiektu budowlanego. O dostarczenie wyżej wymienionej dokumentacji poprosić mogą Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, SANEPID oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.